Povinně zveřejňované informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Pečovatelská služba Prahy 6
příspěvková organizace zřízená Městskou částí Praha 6
Se sídlem: Břevnovská 1691/4, 169 00 Praha 6
IČ: 708 939 69

2. Důvod a způsob založení, podmínky a principy činnosti

Zastupitelstvo Městské části Praha 6 (dále jen ,,ZMČ“) v rámci samosprávné působnosti městské části zřídilo příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Prahy 6 (dále jen ,,PSP6“) dnem 1.1.2001, když dne 16.11.2000 schválilo podle § 89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000Sb. o hl. m. Praze usnesením č. 203/00 obsah zřizovací listiny.
Usnesením ZMČ č. 165/19 ze dne 15.11.2019 bylo naposledy schváleno úplné znění textu zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelské služby Prahy 6 a to s účinností od 1.12.2019.
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb pro fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, to vše formou terénních služeb.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Pečovatelská služba Prahy 6,
Břevnovská 1691/4, 169 00 Praha 6

Úřední hodiny kanceláře: v pracovní dny pondělí a středa od 7:00 do 17:00 hodin
Poskytování přímé péče: v pracovní dny pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 hodin

Telefonické kontakty:

Ředitelka PS: 220 513 535
Sociální pracovnice a koordinátorky PS: 220 513 521, 220 513 315
E-mail: trnkova@psp6.cz
Internet: www.psp6.cz

ID datové schránky: rtsk635

5. Případné platby lze poukázat:

Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 2000867359/0800

6. IČ

Identifikační číslo organizace (IČ) 708 939 69

7. DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ) nebylo přiděleno

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty:

Sekce dokumenty

zřizovací listina 2019

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.

Finanční plán na rok 2024

Rozpočet na rok 2023_0 čtení

Návrh FP na r.2022 – 0 čtení

ROZPOČET rok 2021

ROZPOČET rok 2020

Rozpočet 2019

 

Povinnost dle ust. § 28a Zákona č. 250/2000 Sb. o zveřejňování střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace, více informací naleznete na stránkách MČ.

Střednědobý výhled FP na roky 2025-2026

Střednědobý rozpočt.výhled na r.2024-2025

Střednědobý výhled FP na r.2023-2024

 

9. Žádosti o informace

Informace o organizaci a poskytovaných službách lze získat:

 • osobně v sídle organizace
 • na webových stránkách www.psp6.cz
 • v katalogu sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 6
 • v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV
 • žadatelé (fyzické a právnické osoby) mohou požádat o informaci podle zák. č. 106/1999 Sb. osobně, telefonicky, písemně, emailem či prostřednictvím datové schránky. V žádosti je vhodné uvést, že žadatel žádá o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb.
 • PSP6 poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Tuto lhůtu lze prodloužit ze závažných důvodů nejvíce o 10 dní ( § 14 odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím). Žadatel o informaci musí být o prodloužení lhůty vždy prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČ. SLUŽBY

11. Opravné prostředky

Pokud PSP6 žádosti o informace (byť i jen zčásti) nevyhoví, vydá ve lhůtě do 15 dnů rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Žadatel o informaci má možnost podat odvolání proti rozhodnutí PSP6 o odmítnutí žádosti a to k nadřízenému orgánu, kterým je Úřad městské části Prahy 6 (dále jen ,,ÚMČ Prahy 6“), prostřednictvím PSP6. PSP6 předloží odvolání spolu se spisovým materiálem ÚMČ Prahy 6 ve lhůtě 15 dnů od doručení odvolání. ÚMČ Prahy 6 rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem, tedy PSP6. Dále je možný soudní přezkum rozhodnutí o odvolání na základě podané žaloby podle soudního řádu správního.

V případě nečinnosti, poskytnutí pouze části požadované informace anebo požadavku na úhradu nákladů, s níž žadatel nesouhlasí, může podat stížnost. Pro její podání platí totéž jako pro podání odvolání, lze ji však podat až do 30 dnů od doručení sdělení o úhradě, o odložení nebo od okamžiku, do kdy měla být žádost vyřízena.

Postup pro podání stížnosti na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb naleznete zde.

 • další informace naleznete na webových stránkách Prahy 6

  12. Formuláře

  Formuláře jsou dostupné zde

  Žádost o informaci

  13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.
  Vnitřní pravidla pečovatelské služby a žádost o poskytování naleznete v sekci dokumenty.

  Popis realizace služby 2021

  14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Ústava ČR
  • Listina základních práv a svobod
  • Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
  • Vyhláška č. 505/206 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních službách
  • Občanský zákoník
  • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon o zadávání veřejných zakázek
  • Zákon o finanční kontrole

  14.2 Vydané právní předpisy
  Organizace vydává pouze vnitřní předpisy

  Dokumenty ke stažení

  PRAVIDLA PRONÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

  DPS Šlejnická

  DPS Liboc

  15. Úhrady za poskytování informací

  k dispozici ke stažení ve formátu PDF: Pokyn ředitele – Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  16. Licenční smlouvy

  Nepoužíváme žádné licenční smlouvy pro poskytnutí informací.

  17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  k dispozici ke stažení ve formátu PDF:

 • Výroční zpráva PSP6 za 2023
 • Výroční zpráva PSP6 za 2022
 • Výroční zpráva PSP6 za 2020
 • Výroční zpráva PSP6 za 2021